[Vid] 130904 E-News: Không ai không biết đến lợi ích của đại quảng bá – Đại sứ Á Vận Hội 2014 phần liên quan đến JYJ


Credit: Incheon2014
Shared by MrPoutyLip