[Info] 131120 DVD “I Miss You” sẽ được phát hành ở Nhật Bản


DVD & Blue-Ray DVD “I Miss You” sẽ được phát hành ở Nhật Bản vào ngày 4 tháng 2, 2014.

Video quảng bá cho I Miss You sẽ phát hành ở Nhật Bản vào năm tới

Credit: babyskymicky + asulangit
Shared by: MrPoutylip