[Pics] 140304 Three Days – Yoochun nhiệt tình đọc kịch bản


 photo img-cdad1fbb0cdc4b2118c8d4f5e6bed5a3_zps57ce0578.jpg photo img-ba011d63e9ca071d5d59268bf928ec7e_zps553643a8.jpg photo 1393894030-11-orgoriginal1_zpse3fa7787.jpg

Credit: Topstar
Shared by: MrPoutylip