[Video] 140305 “Three Days” ep2 preview


3 tiếng súng nổ…! Phòng an ninh gấp gáp tìm kiếm tổng thống. Trong khi đó, Tae Kyung đã tới Chungsoodae để ngăn cản âm mưu ám sát tổng thống mà anh ấy được nghe từ đại tá Yang Dae Ho hơn là điều tra từ những thứ mơ hồ …

Video credit: SBSNOW
Credit: SBS Three Days
Translated by: uttunfan
Vtrans & Shared by: Mrpoutylip