[Fansupport] 140311 Micky Baidu Bar ủng hộ Yuchun và Three Days bằng cách quảng bá


  photo 8c8ba58b87d6277fe05d8f8f2a381f30e824fc40_zpsc613d386.jpg photo 9a05a4ec08fa513dbfc7d1693f6d55fbb3fbd9a6_zps8cf685ed.jpg photo ed477f899e510fb34156ca20db33c895d0430c47_zps09b88674.jpg photo 40bca8af2edda3cc9c96059703e93901203f92a5_zpsd014685c.jpg photo a28b48086e061d9582228a8f79f40ad163d9caaf_zpsdddfdc86.jpg photo 5264396d55fbb2fbdd64e5a54d4a20a44723dc40_zpseaac8905.jpg photo dfa02c34349b033be6d1416d17ce36d3d439bdb2_zps182b7e92.jpg photo ab660cfa513d2697c3b7b5ea57fbb2fb4216d8af_zps60ed6d7a.jpg photo 2557a7cc7cd98d10e3a3b186233fb80e7aec9098_zpsc5da489b.jpg

Micky Baidubar chiếu đoạn vid Three Days dài 30s trên màn hình led ở một tòa nhà ở Gangnam, Seoul

Source: 百度朴有天吧
Shared by: MrPoutyLip