[Video] 140320 Three Days ep6 Preview


Text Preview

Tae Kyung đã chứng minh được có một tay súng khác đã bắn tổng thống ở Cheongsoodae. Trong khi đó, mối liên kết giữa Dong Hwi và nhóm hội đồng đang dần hé lộ.

Credit: SBS (1,2)
Translated & Shared by: JYJ3
Vtrans & Shared by: Mrpoutylip