[Vid] 140402 SBS Entertainment News: ‘Three Days’, Bán hết các quảng cáo đến tập 8…chứng minh mức độ đuợc yêu thích


Credit: JJYCJS JYJ
Shared by: MrPoutyLip