[Fansupport] 140403 BlessingYuchun’s Support Project for ‘Three Days’ – Food Support


 photo 7vYniVk_zps3d717c2e.jpg

Yoochun’s signature:

To: BlessingYuchun
Các chị có bao nhiêu thành viên?
Cám ơn sự ủng hộ không ngừng nghỉ của mọi người!
Các thành viên Blessing ơi, em sẽ luôn cố gắng hết sức mình

Credit: BlessingYuchun
Shared by: MrPoutyLip