[Vid] 140730 OBS Kyungin TV: Park Yuchun “Tôi học going Yeosu bằng cách xem phim tài liệu” + BTS


Credit: OBS Kyung In TV + Taiwan Only Yuchun
Shared by: 6002Sky + MrPoutyLip