[SCANS] 150721 Yuchun trên tạp chí ANAN số 1964


Credit: @tamanidoonatsu
Shared by: ParkYoochunSGFC
Re-shared by Mr.Poutylip