[TEASER] 160115 당신의 지갑에는 얼마의 사랑이 있나요 (How Much Love Do You Have In Your Wallet)


Câu hát đầu tiên

“Nếu có một ai đó rơi vào lưới tình thì ở một nơi nào đó cũng có người phải ra đi.”

Credit: CJESJYJ
Translation from Jisoo Sim (from FB comment)
Shared by: ParkYoochunSGFC
Vtranslated and Re-upped by Mr.Poutylip